• Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές για τη συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για την παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης και κινήτρων προς τους συμμετέχοντες και την παράλληλη υποστήριξη της βιωσιμότητας του έργου.
  • E-Learning μαθήματα και ψηφιακές τεχνολογίες που θα φέρουν κοντά τις εξ αποστάσεως πρακτικές και τη δια ζώσης εκπαίδευση.
  • Έγκυρη αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.